privacybeleid

Waarom deze privacyverklaring?

Parts4Cars hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Parts4Cars u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Parts4Cars.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Parts4Cars.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.parts4cars.be is een initiatief van:

 

First Parts (BVBA)

Blokkestraat(Z) 53 
8550 Zwevegem

BTW: BE 0862.278.530
tel: 056 25 20 30
fax: 056 25 20 40
e-mail:  info@1st-parts.be

 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Parts4Cars verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Parts4Cars:

 1. Identificatiegegevens
 2. Vrijetijdsbesteding en interessen

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Parts4Cars verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

 Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 1. Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 2. Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het de website van Parts4Cars worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Parts4Cars bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Parts4Cars en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Parts4Cars zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Parts4Cars.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Parts4Cars heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van Parts4Cars wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Parts4Cars verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 1. Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 3. Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Parts4Cars onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Parts4Cars uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Parts4Cars uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Parts4Cars hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@1st-parts.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Parts4Cars. Parts4Cars zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 1. Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 2. Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 3. Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 4. Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 5. Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Parts4Cars beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 1. Gedurende de periode die Parts4Cars nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 2. Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 3. Wanneer Parts4Cars de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 4. Gedurende de periode die Parts4Cars nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Parts4Cars staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Parts4Cars dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Parts4Cars hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@1st-parts.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Parts4Cars verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Parts4Cars hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@1st-parts.be.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Parts4Cars bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Parts4Cars hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@1st-parts.be

 

There are no log entries.
Time Query
0.74ms
select * from `pages` where `slug1` = 'privacybeleid' limit 1
0.17ms
select * from `ecom_settings` where `id` = '22' limit 1
0.11ms
select * from `ecom_settings` where `id` = '23' limit 1
0.13ms
select * from `ecom_winkels` limit 1
0.15ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'mailaddress' limit 1
1.49ms
select * from `ecom_labels`
0.39ms
select * from `ecom_client_labels`
0.28ms
select * from `pages` where `id` = '61' limit 1
0.25ms
select * from `pages` inner join `ecom_pages_shops` on `pages`.`id` = `ecom_pages_shops`.`idPages` left join `ecom_pages_klantgroep` on `pages`.`id` = `ecom_pages_klantgroep`.`pages_id` where `ecom_pages_shops`.`idShops` = '1' and (`ecom_pages_klantgroep`.`pages_id` is null) and `idMenu` = '1' and `idMenu` = '1' and `pagevisibility` = '1' order by `pageorder` asc
0.17ms
select * from `pages` where `pages`.`issubpageof` in ('32') order by `pageorder` asc
0.23ms
select * from `pages` inner join `ecom_pages_shops` on `pages`.`id` = `ecom_pages_shops`.`idPages` left join `ecom_pages_klantgroep` on `pages`.`id` = `ecom_pages_klantgroep`.`pages_id` where `ecom_pages_shops`.`idShops` = '1' and (`ecom_pages_klantgroep`.`pages_id` is null) and `idMenu` = '1' and `idMenu` = '1' and `pagevisibility` = '1' order by `pageorder` asc
0.15ms
select * from `pages` where `pages`.`issubpageof` in ('32') order by `pageorder` asc
0.16ms
select * from `pages` where `id` = '32' limit 1
0.12ms
select * from `ecom_winkels` limit 1
0.36ms
select * from `pages` where `idMenu` = '6' and `pagevisibility` = '1' order by `pageorder` asc
Name Running Time (ms)
application
44.986ms
 
File Size
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/public/index.php
1.96 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/bootstrap/autoload.php
2.40 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/autoload.php
178 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/composer/autoload_real.php
2.36 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/composer/ClassLoader.php
13.14 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/composer/autoload_static.php
393.62 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php
4.57 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/ralouphie/getallheaders/src/getallheaders.php
1.60 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php
745 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php
2.06 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap.php
1.08 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/guzzlehttp/promises/src/functions_include.php
167 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/guzzlehttp/promises/src/functions.php
12.38 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/guzzlehttp/psr7/src/functions_include.php
156 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/guzzlehttp/psr7/src/functions.php
26.06 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.composer.php
91 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions_include.php
160 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php
9.96 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/ircmaxell/password-compat/lib/password.php
12.14 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/helpers.php
17.60 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php
7.38 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/ClassLoader.php
2.22 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/bootstrap/start.php
2.33 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php
19.60 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/Container.php
13.43 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpKernelInterface.php
1.29 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/ResponsePreparerInterface.php
275 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Request.php
9.40 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Request.php
55.38 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ParameterBag.php
7.63 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/FileBag.php
3.82 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ServerBag.php
4.14 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/HeaderBag.php
8.51 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/ExceptionServiceProvider.php
4.25 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/ServiceProvider.php
4.98 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/AcceptHeader.php
3.52 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/AcceptHeaderItem.php
4.80 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/RoutingServiceProvider.php
1.99 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Events/EventServiceProvider.php
352 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Str.php
7.46 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/bootstrap/paths.php
1.71 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/start.php
7.97 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Facade.php
4.34 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/Repository.php
8.78 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/NamespacedItemResolver.php
2.87 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/FileLoader.php
5.87 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/LoaderInterface.php
1.06 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
8.05 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/Handler.php
8.68 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/debug/Symfony/Component/Debug/ExceptionHandler.php
12.81 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/config/app.php
7.50 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/SymfonyDisplayer.php
708 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/ExceptionDisplayerInterface.php
240 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/WhoopsDisplayer.php
936 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Run.php
6.93 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/PrettyPageHandler.php
9.90 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/Handler.php
1.65 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/HandlerInterface.php
670 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/AliasLoader.php
2.64 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/ProviderRepository.php
4.88 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/CookieServiceProvider.php
835 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/DatabaseServiceProvider.php
1.25 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Encryption/EncryptionServiceProvider.php
384 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php
340 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionServiceProvider.php
3.98 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/ViewServiceProvider.php
4.92 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Workbench/WorkbenchServiceProvider.php
923 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Events/Dispatcher.php
6.88 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/ProfilerServiceProvider.php
4.27 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php
39.49 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCollection.php
6.78 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/ImageServiceProvider.php
3.37 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/intervention/imagecache/src/Intervention/Image/ImageCache.php
5.83 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/intervention/imagecache/src/config/imagecache.php
1.91 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/lib/Inflecto/ServiceProviders/InflectoServiceProvider.php
468 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Model.php
59.04 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/ArrayableInterface.php
175 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/JsonableInterface.php
229 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/DatabaseManager.php
5.97 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/ConnectionResolverInterface.php
501 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/ConnectionFactory.php
2.93 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/config/session.php
3.93 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Route.php
10.90 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Route.php
14.86 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionManager.php
4.84 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Manager.php
2.66 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Handler/NativeFileSessionHandler.php
1.76 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Handler/NativeSessionHandler.php
548 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php
4.28 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Session.php
5.29 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionInterface.php
4.27 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php
12.87 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/SessionStorageInterface.php
4.03 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/MetadataBag.php
3.28 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionBagInterface.php
884 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php
1.92 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Proxy/AbstractProxy.php
2.92 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Attribute/AttributeBag.php
2.93 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Attribute/AttributeBagInterface.php
1.48 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Flash/FlashBag.php
3.06 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Flash/FlashBagInterface.php
1.91 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/EngineResolver.php
841 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/config/view.php
905 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/FileViewFinder.php
4.26 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/ViewFinderInterface.php
676 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Environment.php
13.58 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/MessageBag.php
5.73 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/MessageProviderInterface.php
228 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/routes.php
19.95 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Route.php
702 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Request.php
238 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/View.php
232 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/filters.php
2.59 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/App.php
230 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RequestContext.php
6.71 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Matcher/UrlMatcher.php
5.83 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Matcher/UrlMatcherInterface.php
1.23 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RequestContextAwareInterface.php
615 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompiler.php
9.84 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompilerInterface.php
830 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/CompiledRoute.php
4.16 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Session.php
238 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/lib/Inflecto/Facades/Inflecto.php
276 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/lib/Inflecto/Inflecto.php
31.11 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/controllers/FrontEndPageController.php
72.01 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/controllers/BaseController.php
255 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Controllers/Controller.php
7.49 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Auth.php
232 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/AuthServiceProvider.php
889 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/AuthManager.php
2.54 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/config/auth.php
1.89 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/EloquentUserProvider.php
2.74 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/UserProviderInterface.php
1.17 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/HashServiceProvider.php
596 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/BcryptHasher.php
1.28 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/HasherInterface.php
715 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/Guard.php
14.31 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/CookieJar.php
4.88 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Encryption/Encrypter.php
5.47 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/ControllerServiceProvider.php
1.71 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Controllers/FilterParser.php
2.03 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/models/CMS.php
5.52 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/models/BaseModel.php
151 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Builder.php
19.01 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/config/database.php
3.33 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/storage/settings.php
328 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/MySqlConnector.php
1.88 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/Connector.php
1.35 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/ConnectorInterface.php
218 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/MySqlConnection.php
1.20 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php
19.31 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/ConnectionInterface.php
1.39 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Grammars/MySqlGrammar.php
723 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Grammars/Grammar.php
16.12 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Grammar.php
3.51 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Processors/Processor.php
822 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Builder.php
39.18 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/config/config.php
1.34 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Profiler.php
4.79 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerAwareInterface.php
297 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Logger/Logger.php
1.82 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/psr/log/Psr/Log/AbstractLogger.php
3.02 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerInterface.php
2.97 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Logger/ProfilerLoggerInterface.php
517 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Collection.php
2.21 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Collection.php
9.98 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php
5.88 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/RenderableInterface.php
188 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/BladeCompiler.php
9.83 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/Compiler.php
1.41 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/CompilerInterface.php
497 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/CompilerEngine.php
1.30 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/PhpEngine.php
1.13 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/EngineInterface.php
254 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Response.php
2.47 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Response.php
31.18 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ResponseHeaderBag.php
8.46 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/9c6cbaeea9f82f91aeef4ec151f4b4a9
3.22 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/5809d816e5446a74d2d4d9b6a5d9bcd2
691 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Form.php
221 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/HtmlServiceProvider.php
1.08 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/FormBuilder.php
22.78 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/HtmlBuilder.php
8.76 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/UrlGenerator.php
7.66 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Generator/UrlGenerator.php
12.51 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Generator/UrlGeneratorInterface.php
3.53 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Generator/ConfigurableRequirementsInterface.php
2.21 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Config.php
236 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/config/applicatie.php
2.42 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/models/Setting.php
938 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/models/Winkel.php
2.28 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Lang.php
238 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/TranslationServiceProvider.php
1.29 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/FileLoader.php
1.98 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/LoaderInterface.php
471 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/Translator.php
6.87 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/symfony/translation/Symfony/Component/Translation/TranslatorInterface.php
2.00 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/lang/nl/lbl.php
423 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/models/Label.php
990 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/app/models/ClientLabel.php
1003 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/17b231512678b958d64d6e749c7b0dd9
10.45 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/URL.php
230 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/8d5d4303a06e09572c595aeb4b3acdf6
2.39 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/00c0fd0b0b3555917d4462779cdf5088
198 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/JoinClause.php
1.20 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/Relation.php
5.55 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/HasMany.php
949 bytes
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/HasOneOrMany.php
5.89 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/fea11896146a22193d8f698cc3ed9a20
2.65 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/4b79fa4076b1a46c473f77111b2912fb
1.35 kB
 
/var/www/vhosts/parts4cars.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/views/profiler.php
3.73 kB